ochrana osobnych udajov

Úvod InfoOchrana osobných údajov

11. Ochrana osobných údajov

 

I. Všeobecné ustanovenia

 

Spoločnosť Stoneage s.r.o., sídlom Lemešany 181, 082 03 Lemešany, IČO: 44382880 ďalej len ako Stoneage, rešpektuje súkromie každej osoby, ktorá navštívi naše webové stránky. Týmto Vás chceme informovať o type dát zbieraných spoločnosťou Stoneage a o spôsobe ich použitia. Dozviete sa tiež, ako si môžete overiť presnosť týchto informácií a zariadiť vymazanie týchto dát spoločnosťou Stoneage. Spoločnosť Stoneage zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje v súlade s príslušnými predpismi Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, kde je registrovaná pre spracúvanie osobných údajov v informačnom systéme (ďalej len „IS“) pod identifikačným číslom 201423293, v IS Vernostný program pod registračným číslom 201423727, v IS Marketing pod registračným číslom 23729 a v IS Spotrebiteľská súťaž pod registračným číslom 201423728. Robíme všetko, čo je potrebné na to, aby sme zabezpečili súlad s týmito právnymi predpismi.

 

II. Zber, využívanie a spracovanie osobných údajov

 

Spoločnosť Stoneage zbiera len tie osobné údaje, ku ktorých spracovaniu a využívaniu dá užívateľ spoločnosti svoj dobrovoľný súhlas. Vyjadrením súhlasu užívateľ zároveň prejavuje súhlas s nasledujúcimi podmienkami spracovania osobných údajov.

Otvorením našich webových stránok sa niektoré údaje uchovávajú automaticky na serveroch za účelom správy systému alebo pre účely štatistiky a podpory. Tieto údaje zahŕňajú meno poskytovateľa pripojenia na internet, v niektorých prípadoch Vašu adresu internetového protokolu (IP), verziu softvéru Vášho prehliadača, operačný systém počítača, ktorý používate k prístupu na naše internetové stránky, internetové stránky, ktoré používate k tomu, aby ste naše internetové stránky otvorili a v niektorých prípadoch aj všetky vyhľadávané heslá, ktoré ste zadali, alebo uložili pri prehľadávaní našich webových stránok. V závislosti od okolností môžu byť tieto údaje využité na vytvorenie si predstavy o niektorých užívateľoch našich internetových stránok. Avšak v tejto súvislosti nepoužívame žiadne údaje vzťahujúce sa na konkrétnu osobu. Takéto údaje sa použijú len ak boli poskytnuté anonymne. V prípade, že spoločnosť Stoneage prevádza údaje externému dodávateľovi služieb, prijmú sa technické a organizačné opatrenia, ktoré zaručia, že prenos sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

Pokiaľ nám dobrovoľne poskytnete osobné údaje, nepoužijeme ich, nespracujeme ich, ani ich neprevedieme nad rámec obmedzení právnymi predpismi alebo nad rámec Vami určený vo Vašom súhlasnom vyhlásení. Vaše osobné údaje poskytneme výhradne vtedy, ak k tomu budeme nútení súdnym rozhodnutím, iným rozhodnutím verejnej moci, alebo je to nevyhnutné k dokončeniu objednávky – to je: odovzdanie osobných údajov prepravnej spoločnosti, pre ktorú sú tieto údaje potrebné k preprave.

Akékoľvek zmeny týkajúce sa týchto podmienok o ochrane osobných údajov budú zverejnené na týchto internetových stránkach. To Vám umožňuje kedykoľvek sa informovať o tom, ktoré údaje uchovávame a ako tieto údaje zbierame a využívame.

 

III. Bezpečnosť

 

Spoločnosť Stoneage bude uchovávať Vaše údaje v bezpečí a z toho dôvodu uskutoční akékoľvek preventívne opatrenia na zabezpečenie Vašich údajov proti ich strate, zneužitiu alebo pozmeňovaniu. Zmluvní partneri spoločnosti Stoneage, ktorí majú prístup k Vašim údajom, aby Vám mohli poskytovať služby v mene spoločnosti Stoneage, sú zmluvne zaviazaní zachovávať mlčanlivosť o týchto údajoch a nesmú ich využívať na žiadny iný účel.

Náša spoločnosť Stoneage si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

IV. Osobné údaje osôb mladších ako 18 rokov

 

Spoločnosť Stoneage nemieni získavať osobné údaje osôb mladších ako 18 rokov. V nevyhnutných prípadoch spoločnosť Stoneage jasne upriami pozornosť týchto osôb na vhodnom mieste na skutočnosť, že nemajú poskytovať spoločnosti žiadne osobné údaje. Ak rodičia alebo zákonní zástupcovia týchto osôb zistia, že tieto osoby v ich starostlivosti sprístupnili svoje osobné údaje spoločnosti, žiadame ich, aby nás kontaktovali na adrese uvedenej ďalej (v bode V) ak majú byť tieto údaje vymazané. Následne bezodkladne zabezpečíme odstránenie týchto údajov.

 

V. Návrhy a pripomienky / Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov

 

Spoločnosť Stoneage zlikviduje uchovávané údaje po uplynutí doby určenej zákonom, udeleným súhlasom, alebo ak ich už nebude potrebovať. Samozrejme, kedykoľvek môžete požiadať o likvidáciu Vašich osobných údajov. Ste oprávnený kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie, alebo využívanie Vašich osobných údajov s účinkami do budúcnosti. V týchto prípadoch, alebo ak máte akékoľvek iné návrhy v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, prosíme, pošlite e-mail alebo list nášmu pracovníkovi zodpovednému za ochranu osobných údajov na adresu: Stoneage s.r.o., Lemešany 181, 082 03 Lemešany, info@hempproducts.sk. Zároveň nás prosím kontaktujte uvedenou cestou, ak chcete zistiť, či sme Vaše údaje uchovali, a ak áno, aké. Vynasnažíme sa Vaše požiadavky vybaviť obratom.

 

VI. Verejný register spracovania


Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov sprístupňuje nasledovné údaje:

  • Názov zodpovednej organizácie: Stoneage s.r.o.
  • Osobne zodpovedný spoločník / konateľ: Štefan Fonfara

 Popis skupín zainteresovaných osôb a príslušných údajov alebo kategórií údajov:

  • Dáta vzťahujúce sa na zákazníkov, zamestnancov, dôchodcov, zamestnancov externých spoločností (subdodávateľov), agentúrnych pracovníkov, uchádzačov o zamestnanie, externých vynálezcov alebo dedičov, dodávateľov a poskytovateľov služieb, externých zákazníkov, spotrebiteľov, dobrovoľníkov v spotrebiteľských testoch, návštevníkov korporácie, investorov ako aj finančných analytikov a akcionárov – v miere potrebnej pre splnenie uvedeného účelu.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým môžu byť údaje sprístupnené / oznámené:

  • Orgány verejnej moci, zdravotné poisťovne a združenie zodpovednosti zamestnávateľov v prípade existencie príslušných právnych predpisov, externí dodávatelia, externí poskytovatelia služieb.

 Termín pravidelného výmazu dát:

  • Zákonodarca vydal rozsiahly rámec povinností týkajúcich sa uchovávania a doby uchovávania dát. Po vypršaní lehoty sa dáta rutinne vymazávajú. Dáta, na ktoré sa nevzťahujú uvedené ustanovenia, sa vymazávajú ak prestane existovať uvedený účel.

VII. Používanie Plug-ins na sociálnych médiách

 

Naše internetové stránky môžu obsahovať funkcie Plug-ins (“plug-ins”) sociálnych sietí Facebook, Google+, Pinterest a Twitter. Súvisiace služby poskytujú spoločnosti Facebook Inc., Google+, Pinterest a Twitter Inc. (“poskytovatelia”).

Aby sa zvýšila ochrana Vašich dát pri návšteve našich internetových stránok, uvedené funkcie plug-ins sú zavedené ako „tlačidlá na 2 kliknutia”. Tento spôsob integrácie zabezpečuje, že ak sa dostanete na stránku z našej webovej stránky obsahujúcej uvedené plug-ins, nie ste automaticky spojený so servermi poskytovateľov. Len ak aktivujete plug-ins, teda ak dáte súhlas s presunom dát, vyhľadávač vytvorí priamy odkaz k serverom poskytovateľov. Obsah jednotlivých plug-ins následne poskytovateľ presunie priamo do Vášho vyhliadavača a ten sa zobrazí na Vašej obrazovke.

Plug-in poskytovateľovi prezradí, ktoré z našich internetových stránok ste navštívili. Ak ste počas prezerania našich stránok prihlásený do svojho užívateľského účtu na sociálnych sietiach, tak poskytovateľ vie získať informácie o Vašich záujmoch, t.j. informácie, ku ktorým máte prístup cez svoj užívateľský účet. Využívanie ktorýchkoľvek funkcií plug-in (napr. kliknutím tlačidla “Like”, zanechaním odkazu), budú aj tieto informácie presunuté prehliadavačom priamo poskytovateľovi na uchovanie.

Bližšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov spoločnosťami Facebook, Google, Pinterest, alebo Twitter a o právach a dostupných možnostiach ochrany Vášho súkromia v týchto prípadoch nájdete v upozornení poskytovateľa o ochrane údajov/súkromia.

Ak chcete zabrániť sociálnym sieťam, aby Vašu návštevu našich stránok prepojili s Vaším užívateľským účtom, musíte sa odhlásiť z príslušného užívateľského účtu pred vstúpením na naše stránky.

Copyright 2014 - 2022 © HEMP products - konopné produkty
maxinfo.sk Tovar.sk - porovnanie cien www pesiazona.sk Najnakup.sk Porovnanie cien na Pricemania.sk Ceny.Odpadneš.sk katalóg stránok