Obchodné podmienky

Úvod Dodanie tovaru Obchodné podmienky a ochrana osobných údajov.

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

 

Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.hempproducts.sk a jeho podstránkach. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

 

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu je
Stoneage s.r.o.
Lemešany 181, 08203 Lemešany, Slovakia

IČO: 44382880

DIČ: 2022686556

Zapísaná v OR: Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo 30448/P

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.;IBAN: SK23 1111 0000 0012 5422 9002; BIC:UNCRSKBX

 

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.hempproducts.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade,

ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.hempproducts.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení.

 


2. Vymedzenie pojmov

 

Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.

 

Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.

 

Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

 


3. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme:

 

a)  e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu,

b)  kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho,

c)  telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka").

 

Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

 

Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o kupujúcom, resp. adrese, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

 

 

4. Povinnosti predávajúceho

 

Predávajúci sa zaväzuje dodať:

 

Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov a v prípade výraznej zmeny ceny tovaru.

Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

 

Predávajúci nezodpovedá za:

Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, alebo kuriérskou spoločnosťou.

Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.

Za poškodenie zásielky zavinené poštou, alebo kuriérskou spoločnosťou.

Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Výber tovaru kupujúcim, ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám, takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

 


5. Povinnosti kupujúceho

 

Kupujúci sa zaväzuje:

 

Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad nám tieto bezodkladne oznámiť.

Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

 


6. Stornovanie objednávky a storno poplatky

 

Objednávku je možné stornovať bez sankcie do 1 hodiny od akceptovania objednávky. Stornovanie objednávky je možné uskutočniť s uvedením všetkých údajov z objednávky e-mailom na adrese: info@najlepsiekrmivo.sk

 

Kupujúci súhlasí so zaplatením storno poplatku vo výške 8,- € v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, keď kupujúci tovar neprevezme v definovanom termíne od zásielkovej služby alebo od tretej strany.

 


7. Odstúpenie od zmluvy

 

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V takom prípade je povinný vrátiť tovar spolu s faktúrou poštou alebo osobne na adresu predávajúceho. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy (kúpy) len ak je tovar vrátený kompletný a nepoškodený, v pôvodnom a neznehodnotenom obale, s kompletnou dokumentáciou priloženou k tovaru. Predávajúci vráti kupujúcemu peniaze do 14 dní odo dňa doručenia takto vráteného tovaru. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.

 

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

 

V prípade reklamácie alebo odstúpenia od zmluvy, kupujúci zašle predávajúcemu reklamovaný tovar, a to doporučene s poistením, inak predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu na ceste k nemu. Zásielky zaslané na dobierku, rovnako tak ako zásielky posielané kupujúcim na náklady predávajúceho predávajúci nepreberá.

 

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru (do 14 dní).

 


8. Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácia


Dodaný tovar si je kupujúci povinný prehliadnuť bezprostredne po prevzatí tovaru. V prípade zistenia závady informuje predajcu okamžite. Správu o zistených závadách zašlite písomne na uvedenú adresu alebo mailom na obchod@hempproducts.sk.

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:

 

- sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez     zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti

- sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť

- sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny

-  sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť

 

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho. Rovnako nie je predávajúci zodpovedný za poškodenie tovaru spôsobené prepravcom.

 

Výrobcom garantovaná trvanlivosť u väčšiny nami dodávaných potravín a kozmetiky je uvedená na obale. Na obale je vyznačený dátum spotreby, alebo minimálna trvanlivosť.

Prevádzkovateľ internetového obchodu nenesie zodpovednosť a nebude plniť podmienky stanovené pre záručné reklamácie pri poruchách zapríčinených: nešetrným zaobchádzaním, zlým skladovaním a neodborným zásahom do zariadenia (pokiaľ je elektronické). Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a občianskym zákonníkom, resp. inými právnymi predpismi v závislosti od povahy predávaného tovaru.

Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný doručiť predávajúcemu reklamovaný tovar a podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závad. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.

Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale.

Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, predávajúci bude zákazníkovi účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu minimálne vo výške 5,- Eur a prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru zákazníkovi.

Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi, na dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.

Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je zákazník povinný uplatniť okamžite po ich odhalení - ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

Miestom na dopravenie reklamovaného tovaru je prevádzka predávajúceho ak predávajúci neurčí inak, pričom náklady na dopravenie reklamovaného tovaru k predávajúcemu znáša zákazník.

Predávajúci je povinný bezprostredne po rozhodnutí informovať zákazníka telefonicky alebo e-mailom o výsledku reklamačného konania.

 

Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

 


9. Platobné podmienky

 

V internetovom obchode www.hempproducts.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

 

 

Bankový prevod - po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme predfaktúru, s uvedeným číslom účtu a variabilným symbolom. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený v UniCredit Bank Slovakia, a.s.. Po prijatí platby odosielame tovar s tým, že Vás informujeme o termíne, kedy zásielka dorazí. V prípade, že predfaktúra nebude uhradená do 7 dní od jej vystavenia, má predávajúci právo objednávku zrušiť.


Dobierka - peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru kuriérovi, alebo na pošte.

 

 

10. Dodacie podmienky

 

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Tovar, ktorý je skladom, Vám pri zaslaní kuriérom alebo poštou expedujeme do 24 hodín od potvrdenia objednávky na adresu v SR, ak bola objednávka prijatá do 14:00 hod. toho istého dňa. V prípade, ak tovar nie je skladom, pri každom máme určenú dostupnosť produktu. V prípade, ak platíte tovar vopred, začína doba plynúť odo dňa prijatia finančných prostriedkov na náš účet.

 

Internetový obchod www.hempproducts.sk dodáva svoje produkty prostredníctvom:

Kuriér - doručenie zásielky do 2 pracovných dní, od dňa expedície zásielky. Zákazník, ktorý si zvolí tento typ dopravy, by sa mal v čase doručenia zdržiavať na adrese, ktorú uviedol v objednávke (je to najvhodnejší spôsob dopravy v prípade, ak si želáte doručiť zásielku do zamestnania). V prípade, ak Vás nezastihne kuriér na dodacej adrese, bude Vás telefonicky kontaktovať a dohodne sa s Vami na ďalšom postupe.

 

Slovenská pošta:

Riadi sa platnými podmienkami Slovenkej pošty – doba dodania zásielky je max. 3 prac. dni po dni podania. V prípade, že Vás pošta nezastihne na dodacej adrese, nechá vo vašej schránke oznámenie o uložení zásielky. Úložná doba je 18 dní.

 

*Balné neúčtujeme. Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku.

 

11. Ochrana osobných údajov

 

I. Všeobecné ustanovenia

 

Spoločnosť Stoneage s.r.o., sídlom Lemešany 181, 082 03 Lemešany, IČO: 44382880 ďalej len ako Stoneage, rešpektuje súkromie každej osoby, ktorá navštívi naše webové stránky. Týmto Vás chceme informovať o type dát zbieraných spoločnosťou Stoneage a o spôsobe ich použitia. Dozviete sa tiež, ako si môžete overiť presnosť týchto informácií a zariadiť vymazanie týchto dát spoločnosťou Stoneage. Spoločnosť Stoneage zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje v súlade s príslušnými predpismi Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, kde je registrovaná pre spracúvanie osobných údajov v informačnom systéme (ďalej len „IS“) pod identifikačným číslom 201423293, v IS Vernostný program pod registračným číslom 201423727, v IS Marketing pod registračným číslom 23729 a v IS Spotrebiteľská súťaž pod registračným číslom 201423728. Robíme všetko, čo je potrebné na to, aby sme zabezpečili súlad s týmito právnymi predpismi.

 

II. Zber, využívanie a spracovanie osobných údajov

 

Spoločnosť Stoneage zbiera len tie osobné údaje, ku ktorých spracovaniu a využívaniu dá užívateľ spoločnosti svoj dobrovoľný súhlas. Vyjadrením súhlasu užívateľ zároveň prejavuje súhlas s nasledujúcimi podmienkami spracovania osobných údajov.

Otvorením našich webových stránok sa niektoré údaje uchovávajú automaticky na serveroch za účelom správy systému alebo pre účely štatistiky a podpory. Tieto údaje zahŕňajú meno poskytovateľa pripojenia na internet, v niektorých prípadoch Vašu adresu internetového protokolu (IP), verziu softvéru Vášho prehliadača, operačný systém počítača, ktorý používate k prístupu na naše internetové stránky, internetové stránky, ktoré používate k tomu, aby ste naše internetové stránky otvorili a v niektorých prípadoch aj všetky vyhľadávané heslá, ktoré ste zadali, alebo uložili pri prehľadávaní našich webových stránok. V závislosti od okolností môžu byť tieto údaje využité na vytvorenie si predstavy o niektorých užívateľoch našich internetových stránok. Avšak v tejto súvislosti nepoužívame žiadne údaje vzťahujúce sa na konkrétnu osobu. Takéto údaje sa použijú len ak boli poskytnuté anonymne. V prípade, že spoločnosť Stoneage prevádza údaje externému dodávateľovi služieb, prijmú sa technické a organizačné opatrenia, ktoré zaručia, že prenos sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

Pokiaľ nám dobrovoľne poskytnete osobné údaje, nepoužijeme ich, nespracujeme ich, ani ich neprevedieme nad rámec obmedzení právnymi predpismi alebo nad rámec Vami určený vo Vašom súhlasnom vyhlásení. Vaše osobné údaje poskytneme výhradne vtedy, ak k tomu budeme nútení súdnym rozhodnutím, iným rozhodnutím verejnej moci, alebo je to nevyhnutné k dokončeniu objednávky – to je: odovzdanie osobných údajov prepravnej spoločnosti, pre ktorú sú tieto údaje potrebné k preprave.

Akékoľvek zmeny týkajúce sa týchto podmienok o ochrane osobných údajov budú zverejnené na týchto internetových stránkach. To Vám umožňuje kedykoľvek sa informovať o tom, ktoré údaje uchovávame a ako tieto údaje zbierame a využívame.

 

III. Bezpečnosť

 

Spoločnosť Stoneage bude uchovávať Vaše údaje v bezpečí a z toho dôvodu uskutoční akékoľvek preventívne opatrenia na zabezpečenie Vašich údajov proti ich strate, zneužitiu alebo pozmeňovaniu. Zmluvní partneri spoločnosti Stoneage, ktorí majú prístup k Vašim údajom, aby Vám mohli poskytovať služby v mene spoločnosti Stoneage, sú zmluvne zaviazaní zachovávať mlčanlivosť o týchto údajoch a nesmú ich využívať na žiadny iný účel.

Náša spoločnosť Stoneage si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

IV. Osobné údaje osôb mladších ako 18 rokov

 

Spoločnosť Stoneage nemieni získavať osobné údaje osôb mladších ako 18 rokov. V nevyhnutných prípadoch spoločnosť Stoneage jasne upriami pozornosť týchto osôb na vhodnom mieste na skutočnosť, že nemajú poskytovať spoločnosti žiadne osobné údaje. Ak rodičia alebo zákonní zástupcovia týchto osôb zistia, že tieto osoby v ich starostlivosti sprístupnili svoje osobné údaje spoločnosti, žiadame ich, aby nás kontaktovali na adrese uvedenej ďalej (v bode V) ak majú byť tieto údaje vymazané. Následne bezodkladne zabezpečíme odstránenie týchto údajov.

 

V. Návrhy a pripomienky / Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov

 

Spoločnosť Stoneage zlikviduje uchovávané údaje po uplynutí doby určenej zákonom, udeleným súhlasom, alebo ak ich už nebude potrebovať. Samozrejme, kedykoľvek môžete požiadať o likvidáciu Vašich osobných údajov. Ste oprávnený kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie, alebo využívanie Vašich osobných údajov s účinkami do budúcnosti. V týchto prípadoch, alebo ak máte akékoľvek iné návrhy v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, prosíme, pošlite e-mail alebo list nášmu pracovníkovi zodpovednému za ochranu osobných údajov na adresu: Stoneage s.r.o., Lemešany 181, 082 03 Lemešany, info@hempproducts.sk. Zároveň nás prosím kontaktujte uvedenou cestou, ak chcete zistiť, či sme Vaše údaje uchovali, a ak áno, aké. Vynasnažíme sa Vaše požiadavky vybaviť obratom.

 

VI. Verejný register spracovania


Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov sprístupňuje nasledovné údaje:

  • Názov zodpovednej organizácie: Stoneage s.r.o.
  • Osobne zodpovedný spoločník / konateľ: Štefan Fonfara

 Popis skupín zainteresovaných osôb a príslušných údajov alebo kategórií údajov:

  • Dáta vzťahujúce sa na zákazníkov, zamestnancov, dôchodcov, zamestnancov externých spoločností (subdodávateľov), agentúrnych pracovníkov, uchádzačov o zamestnanie, externých vynálezcov alebo dedičov, dodávateľov a poskytovateľov služieb, externých zákazníkov, spotrebiteľov, dobrovoľníkov v spotrebiteľských testoch, návštevníkov korporácie, investorov ako aj finančných analytikov a akcionárov – v miere potrebnej pre splnenie uvedeného účelu.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým môžu byť údaje sprístupnené / oznámené:

  • Orgány verejnej moci, zdravotné poisťovne a združenie zodpovednosti zamestnávateľov v prípade existencie príslušných právnych predpisov, externí dodávatelia, externí poskytovatelia služieb.

 Termín pravidelného výmazu dát:

  • Zákonodarca vydal rozsiahly rámec povinností týkajúcich sa uchovávania a doby uchovávania dát. Po vypršaní lehoty sa dáta rutinne vymazávajú. Dáta, na ktoré sa nevzťahujú uvedené ustanovenia, sa vymazávajú ak prestane existovať uvedený účel.

VII. Používanie Plug-ins na sociálnych médiách

 

Naše internetové stránky môžu obsahovať funkcie Plug-ins (“plug-ins”) sociálnych sietí Facebook, Google+, Pinterest a Twitter. Súvisiace služby poskytujú spoločnosti Facebook Inc., Google+, Pinterest a Twitter Inc. (“poskytovatelia”).

Aby sa zvýšila ochrana Vašich dát pri návšteve našich internetových stránok, uvedené funkcie plug-ins sú zavedené ako „tlačidlá na 2 kliknutia”. Tento spôsob integrácie zabezpečuje, že ak sa dostanete na stránku z našej webovej stránky obsahujúcej uvedené plug-ins, nie ste automaticky spojený so servermi poskytovateľov. Len ak aktivujete plug-ins, teda ak dáte súhlas s presunom dát, vyhľadávač vytvorí priamy odkaz k serverom poskytovateľov. Obsah jednotlivých plug-ins následne poskytovateľ presunie priamo do Vášho vyhliadavača a ten sa zobrazí na Vašej obrazovke.

Plug-in poskytovateľovi prezradí, ktoré z našich internetových stránok ste navštívili. Ak ste počas prezerania našich stránok prihlásený do svojho užívateľského účtu na sociálnych sietiach, tak poskytovateľ vie získať informácie o Vašich záujmoch, t.j. informácie, ku ktorým máte prístup cez svoj užívateľský účet. Využívanie ktorýchkoľvek funkcií plug-in (napr. kliknutím tlačidla “Like”, zanechaním odkazu), budú aj tieto informácie presunuté prehliadavačom priamo poskytovateľovi na uchovanie.

Bližšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov spoločnosťami Facebook, Google, Pinterest, alebo Twitter a o právach a dostupných možnostiach ochrany Vášho súkromia v týchto prípadoch nájdete v upozornení poskytovateľa o ochrane údajov/súkromia.

Ak chcete zabrániť sociálnym sieťam, aby Vašu návštevu našich stránok prepojili s Vaším užívateľským účtom, musíte sa odhlásiť z príslušného užívateľského účtu pred vstúpením na naše stránky.

 

12. Dozorný orgán


Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj 
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č.: 051/ 7721 597 
fax č.: 051/ 7721 596

Copyright 2014 - 2018 © HEMP products - konopné produkty
maxinfo.sk Tovar.sk - porovnanie cien www pesiazona.sk Najnakup.sk Porovnanie cien na Pricemania.sk Ceny.Odpadneš.sk katalóg stránok